preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 8

นางสาวชลธิชา โพธิรักษ์ (ปอ)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

GPA : 0

ประสบการณ์ฝึกงาน : 10 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2558

ความคิดเห็น

นางสาวศศิประภา วงศ์อยู่ (ฟลุ๊ค)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

GPA : 0

ประสบการณ์ฝึกงาน : 10 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2558

ความคิดเห็น

นางสาวจิราพร หลุนบูชา (พิมพ์)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

GPA : 0

ประสบการณ์ฝึกงาน : 10 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2558

ความคิดเห็น