preloader

About us

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานจิรการบัญชี

สำนักงานจิรการบัญชี ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานเป็น คณะบุคคล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2549 และ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 และปัจจุบันได้แปรสภาพนิติบุคคลเป็น บริษัท จิรการบัญชี จำกัด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการให้บริการ งานมีดังนี้

  • 1. ให้บริการทำบัญชีตลอดจนปิดงบการเงิน

  • 2. ให้บริการทำภาษีอากรรายเดือน รายปี

  • 3. ให้บริการทำประกันสังคม

  • 4. ให้บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

  • 5. ให้บริการด้านที่ปรึกษาและวางระบบบัญชีภายใน

บริษัท จิรการบัญชี จำกัด เล็งเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการรวบรวมข้อมูลทางการเงินมาบันทึกรายการทางบัญชี และควรมีความรู้ว่าประโยชน์ของการจัดทำบัญชี เราจึงมุ่งเสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการให้เห็นประโยชน์ของการจัดทำบัญชี การรับรู้รายได้ การรับรู้รายจ่าย การใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประกอบธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำบัญชี ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการรวมถึงสภาพคล่องทางด้านการเงิน และนำส่งภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกับปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆที่บังคับใช้ในปัจจุบันนี้

ดังนั้นบริษัท จิรการบัญชี จำกัด จึงได้ดำเนินธุรกิจสำนักงานบัญชี โดยให้บริการด้านบัญชีและภาษีแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านบัญชีและภาษีอย่างมีคุณภาพ จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนดูแลการเสียภาษีของลูกค้าให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของสำนักงาน

ทางสำนักงานมีความตระหนักดีว่า การที่จะผลิตงานบริการให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอได้ นอกเหนือจากการตรวจสอบและควบคุมการจัดทำบัญชีและภาษีอย่างเข้มงวดแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องมีระบบการบริหารคุณภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานจึงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการจึงได้จัดทำคู่มือคุณภาพฉบับนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการต่างๆ ของสำนักงาน การให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกด้าน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

VISION

เราจะเป็นสำนักงานบัญชีชั้นนำที่ให้บริการด้านบัญชี ภาษีอากร และประกันสังคม อย่างมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยยึดมั่นในธรรมาภิบาลขององค์กร

MISSION

1. ยกระดับการบริการและเชื่อมโยงลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีบัญชี
2. สร้างและพัฒนาธุรกิจลูกค้าให้ดำเนินธุรกิจทางบัญชีและภาษีได้อย่างถูกต้อง

Policy

มุ่งเน้นคุณภาพบริการให้มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพ

เราต้องให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ โปร่งใส ทันสมัย อย่างมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรอย่างต่อเนื่อง

เราต้องพัฒนาระบบงานของเราให้ตรงกับกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีอย่างต่อเนื่อง

มุ่งตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าในราคาที่คุ้มค่า

เราต้องให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจลูกค้าในราคาที่คุ้มค่า

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท จิรการบัญชี จำกัด

ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ ความซื่อสัตย์สุจริต

เรายึดมั่นใจการปฏิบัติงาน และบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานที่มีระบบระเบียบอย่างชัดเจนที่สามารถตรวจสอบได้ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และประพฤติอย่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากความลำเอียงและอิทธิพลใดๆ

เราจึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้บริหารและพนักงาน มีการกะทำที่ส่อถึงความทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะทั้งทางตรง หรือทางอ้อม จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย

นโยบายในการปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติงานจะต้องได้มาตรฐานตามระบบการปฏิบัติงานที่วางเอาไว้

- การปฏิบัติงานจะต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด โดยที่จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจรรยาบรรณของเรา

- บุคลากรในองค์กรทุกคนต้องปฏิบัติงานต่อลูกค้าอย่างตรงไป ตรงมา และเท่าเทียมกันทุกคน

- ห้ามมิให้บุคลากรในองค์กรทุกคนเรียกร้องผลตอบแทนจากลูกค้า แต่หากลูกค้ามีสินน้ำใจให้ในกรณีพิเศษ จะต้องไม่รับเป็นเงิน และต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้จัดการ หรือผู้บริหารก่อน

- บุคลากรทุกคนต้องยึดหลักการอยู่ร่วมกัน เคารพซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในการทำงาน

ความรู้ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานในการปฏิบัติงานนั้นจะมีคุณภาพก็เกิดจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เราจึงตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย เพราะบุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรของเราอยู่ตลอดเวลา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

- เรายึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงาน และสวัสดิการแก่พนักงาน

- เรามุ่งหวังให้เกิดการทำงานเป็นทีม ความเป็นหนึ่งเดียวในการอยู่ร่วมกัน มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความเคารพซึ่งกันและกัน

- เรามุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ

- บุคลากรของเราทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี พร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

นโยบายการว่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

- เราเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถ โดยพนักงานต้องได้รับค่าตอบแทนมากที่สุดตามความสามารถนั้น

- เราส่งเสริมให้พนักงานได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวพนักงานเอง

- เราเปิดรับ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่และผู้ที่จบการศึกษาใหม่ มาร่วมงานกับเรา เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์ในการทำงานจริงนั้น สามารถส่งเสริมการศึกษาให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

- เราจัดให้มีสวัสดิการที่จะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานมากที่สุด เช่น การทำประกัน ชุดฟอร์มพนักงาน การหาที่พักอาศัยให้

- เราใส่ใจในวันสำคัญต่างๆของบุคลากรของเรา เช่น วันเกิด วันแต่งงาน

- เรายกย่องพนักงานที่ประพฤติ ปฏิบัติดี เพื่อส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างภายในองค์กร

การรักษาความลับ

เราจะไม่นำข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อใช้ในประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น ยังคงยึดถือปฏิบัติแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้างได้สิ้นสุด ลงแล้วก็ตาม

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ (ลูกค้า)

เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าคือบุคคลสำคัญของเรา ที่จะต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา ซึ่งการบริการของเรานั้นจะถูกกำหนดโดยมาตรฐานของสำนักงานบัญชีคุณภาพ และยึดหลักการบริการดังนี้

นโยบายการบริการ

รวดเร็ว - ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันที ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน

ถูกต้อง - บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ใส่ใจ - ใส่ใจในการให้บริการทุกรายละเอียด

มุ่งมั่น - มุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ดีที่สุด

แต่หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เราจะมุ่งแก้ปัญหานั้นอย่างรวดเร็ว ให้ความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง โดยจะต้องไม่ผิดตามหลักกฎหมายและจรรยาบรรณของเรา

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล

นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เราให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจของบริษัทได้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่พบเห็นในเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจมีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรมอันดี ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อบริษัท

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล

เราเชื่อว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนล้วนเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านบัญชี ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ในการแข่งขันทางธุรกิจเราจึงยึดมั่นในการสร้างพันธมิตรมากกว่าศัตรู

นโยบายต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพบัญชี

- เราพร้อมช่วยเหลือผู้ร่วมวิชาชีพ โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบภายในองค์กร กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพของเรา

- กิจกรรมทางการตลาดของเราจะต้องไม่ทำให้เพื่อนร่วมวิชาชีพเสื่อมเสีย

- เราจะไม่ว่ากล่าว ใส่ร้าย ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม