preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 20

นางสาวกรรณิการ์ วงษ์ศรีจันทร์ (นุ๊ก)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 4

ประสบการณ์ฝึกงาน : 13 พฤษภาคม 2562 - 13 กันยายน 2562

ความคิดเห็น

นางสาวกัญรัตน์ ยุติธรรม (กัน)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.97

ประสบการณ์ฝึกงาน : 13 พฤษภาคม 2562 - 13 กันยายน 2562

ความคิดเห็น

นางสาวเพชรดา พีระชัยรัตน์ (แตงกวา)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.97

ประสบการณ์ฝึกงาน : 13 พฤษภาคม 2562 - 13 กันยายน 2562

ความคิดเห็น