preloader

Service

Registration บริการจดทะเบียนธุรกิจ

เราให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลต่างๆ จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนด้านภาษีทุกประเภทและประกันสังคม พิโกไฟแนนซ์

รายละเอียดบริการจดทะเบียนธุรกิจ

  • จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
  • จดทะเบียนร้านค้า ทะเบียนการค้า
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงด้านกรรมการ อำนาจกรรมการ ผู้ถือหุ้น
  • การขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4ข)
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่นิติบุคคล เปลี่ยนแปลงดวงตรา
  • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
  • ขึ้นทะเบียนภาษีประเภทต่างๆ
  • จดทะเบียนพิโกไฟแนนซ์