preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 24

นางสาวธัญญารัตน์ ศรีคงรักษ์ (โบว์)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.7

ประสบการณ์ฝึกงาน : 23 พฤศจิกายน 2563 - 27 มีนาคม 2564

ความคิดเห็น

นางสาววิภาวี วงษ์สวัสดิ์ (จ๋า)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.91

ประสบการณ์ฝึกงาน : 23 พฤศจิกายน 2563 - 27 มีนาคม 2564

ความคิดเห็น

นางสาวภิญญาดา สุนทร (พลอย)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.62

ประสบการณ์ฝึกงาน : 23 พฤศจิกายน 2563 - 27 มีนาคม 2564

ความคิดเห็น

นางสาวสวันนีย์ อ่อนจิตร์ (สายป่าน)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.74

ประสบการณ์ฝึกงาน : 23 พฤศจิกายน 2563 - 27 มีนาคม 2564

ความคิดเห็น

นางสาวกิตติมา เลื่อมใส (แตงโม)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.71

ประสบการณ์ฝึกงาน : 23 พฤศจิกายน 2563 - 27 มีนาคม 2564

ความคิดเห็น