preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 16

นางสาวสุวนันท์ เฟื่องสะท้าน (ส้ม)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.91

ประสบการณ์ฝึกงาน : 8 มกราคม 2561 - 30 มีนาคม 2561

ความคิดเห็น

นางสาวผึ้ง ชุ่มเย็น (ผึ้ง)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.88

ประสบการณ์ฝึกงาน : 8 มกราคม 2561 - 30 มีนาคม 2561

ความคิดเห็น

นางสาวจรรยพร คงดี (งาม)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.81

ประสบการณ์ฝึกงาน : 8 มกราคม 2561 - 30 มีนาคม 2561

ความคิดเห็น