preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 30

นางสาวอัญชลี สวนเกษม (หญิง)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.8

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 พฤษภาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566

ความคิดเห็น

นางสาวมานิตา อุ่นใจ (เน)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.32

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 พฤษภาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566

ความคิดเห็น

นายนราวิชย์ สายทอง (ปอนด์)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.47

ประสบการณ์ฝึกงาน : 6 มิถุนายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566

ความคิดเห็น

นางสาวกัลยารัตน์ เขียวผ่อง (มะนาว)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.47

ประสบการณ์ฝึกงาน : 6 มิถุนายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566

ความคิดเห็น