preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 15

นางสาวกิติมาพร เรืองเกตุ (มายด์)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.97

ประสบการณ์ฝึกงาน : 24 ตุลาคม 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

ความคิดเห็น

นางสาวกัญญรัตน์ พงษ์ทอง (ป๊อป)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.93

ประสบการณ์ฝึกงาน : 24 ตุลาคม 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

ความคิดเห็น

นางสาวจริยากร ขวัญหีด (โอ)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.89

ประสบการณ์ฝึกงาน : 24 ตุลาคม 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2560

ความคิดเห็น