preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 13

นางสาวพรทิพย์ พงเกษิม (ออย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.79

ประสบการณ์ฝึกงาน : 9 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

ความคิดเห็น

นางสาวศิชานารถ สุริการ (เอิง)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.62

ประสบการณ์ฝึกงาน : 9 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

ความคิดเห็น

นางสาวเกวลี อำพล (พลอย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.44

ประสบการณ์ฝึกงาน : 9 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

ความคิดเห็น