preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 28

นางสาวสมัญญา สารลึก (เก็ต)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 4

ประสบการณ์ฝึกงาน : 22 กันยายน 2565 - 21 มกราคม 2565

ความคิดเห็น

นางสาวละอองเทศ เนินริมหนอง (น้ำ)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.68

ประสบการณ์ฝึกงาน : 22 กันยายน 2565 - 21 มกราคม 2565

ความคิดเห็น

นางสาวนีน่า บุญฤทธิ์ (พลอย)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 4

ประสบการณ์ฝึกงาน : 22 กันยายน 2565 - 21 มกราคม 2565

ความคิดเห็น

นางสาวจุฬารัตน์ บุญเหลือ (เมย์)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.89

ประสบการณ์ฝึกงาน : 7 พฤศจิกายน 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2566

ความคิดเห็น

นายศิวกร นพเก้า (ดิว)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.64

ประสบการณ์ฝึกงาน : 7 พฤศจิกายน 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2566

ความคิดเห็น

นายนัชชา คล้ายสุวรรณ (ปอนด์)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.39

ประสบการณ์ฝึกงาน : 7 พฤศจิกายน 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2566

ความคิดเห็น

นางสาวชลธิชา ปฏิญาณานุวัต (ชล)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.35

ประสบการณ์ฝึกงาน : 7 พฤศจิกายน 2565 - 10 กุมภาพันธ์ 2566

ความคิดเห็น