preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 27

นายเผ่าพันธ์ บุญมาลอง (โบ๊ท)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 4

ประสบการณ์ฝึกงาน : 17 พฤษภาคม 2565 - 17 กันยายน 2565

ความคิดเห็น

นายรุ่งโรจน์ ทำเนียบ (บอล)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 4

ประสบการณ์ฝึกงาน : 17 พฤษภาคม 2565 - 17 กันยายน 2565

ความคิดเห็น

นายอาทิตย์ โพธิมณี (กาย)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.95

ประสบการณ์ฝึกงาน : 17 พฤษภาคม 2565 - 17 กันยายน 2565

ความคิดเห็น

นายปุญญพัฒน์ เดิมสมบูรณ์ (ไทเกอร์)

ระดับการศึกษา : ปริญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร

GPA : 3.19

ประสบการณ์ฝึกงาน : 18 เมษายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565

ความคิดเห็น