preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 18

นางสาวชฏารัตน์ หิรัญนา (ตา)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.81

ประสบการณ์ฝึกงาน : 22 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

ความคิดเห็น

นางสาวศรสวรรค์ ผดุงจันทร์ (ศร)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.81

ประสบการณ์ฝึกงาน : 22 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

ความคิดเห็น

นางสาวจันทนี ศรีโสภา (หญิง)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.96

ประสบการณ์ฝึกงาน : 22 ตุลาคม 2561 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

ความคิดเห็น