preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 26

นางสาวจันทิมา ศรีอักษร (บูม)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.97

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 พฤศจิกายน 2564 - 4 มีนาคม 2565

ความคิดเห็น

นางสาวกรกนก จันทฤทธิ์ (ตอง)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.75

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 พฤศจิกายน 2564 - 4 มีนาคม 2565

ความคิดเห็น

นางสาวศุภรดา สุกรมคีรี (แตงกวา)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.77

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 พฤศจิกายน 2564 - 4 มีนาคม 2565

ความคิดเห็น

นางสาวเบ็ญญาภา ทองหล่อ (อ้อม)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.47

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 พฤศจิกายน 2564 - 4 มีนาคม 2565

ความคิดเห็น

นายรวินันท์ ใจคง (แยม)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.71

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 พฤศจิกายน 2564 - 4 มีนาคม 2565

ความคิดเห็น

นายณัฎวุฒิ โชติวีระวุฒิกุล (นัท)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.69

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565

ความคิดเห็น

นางสาวรุ่งนภา พรมศรี (ฝ้าย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.72

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565

ความคิดเห็น

นางสาวสาวิตรี เอียวซู (กีต้าร์)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.22

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565

ความคิดเห็น

นางสาวศุภดา เพ็ชรตะกั่ว (หนุงหนิง)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.37

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565

ความคิดเห็น

นายอัครพงษ์ วีระประพันธ์พร (วิน)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

GPA : 2.78

ประสบการณ์ฝึกงาน : 29 พฤศจิกายน 2564 - 4 เมษายน 2565

ความคิดเห็น