preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 12

นางสาวพิมพ์ประพา ผาสุข (ตุ๊กตา)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.89

ประสบการณ์ฝึกงาน : 25 ตุลาคม 2559 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

ความคิดเห็น

นางสาวกรรณิการ์ ปานแฉ่ง (กัน)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.89

ประสบการณ์ฝึกงาน : 25 ตุลาคม 2559 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

ความคิดเห็น

นางสาวพรไพลิน ธรรมคงทอง (พลอย)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี

GPA : 2.96

ประสบการณ์ฝึกงาน : 31 ตุลาคม 2559 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

ความคิดเห็น

นางสาวอัญมณี หลิวอั๋ง (น้ำ)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี

GPA : 4

ประสบการณ์ฝึกงาน : 31 ตุลาคม 2559 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

ความคิดเห็น