preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 23

นางสาวสิริกานดา แก่นสาร (ฮอน)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.88

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 กรกฎาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น

ได้ประสบการณ์และความรู้มากมายเลยค่ะ

นางสาวชลธิชา ชื่นชมภู (มายด์)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.88

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 กรกฎาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น

พี่ๆทุกคนมีน้ำใจ คอยช่วยเหลือตลอด

นางสาวนฤพัชร สุทธิธารสมบัติ (พลอย)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.79

ประสบการณ์ฝึกงาน : 1 กรกฎาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น

พี่ๆทุกคนใจดี เป็นกันเองมากค่ะ