preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 21

นางสาวทิพย์ปัญญา ทนุการ (นิดหน่อย)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.85

ประสบการณ์ฝึกงาน : 21 ตุลาคม 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

ความคิดเห็น

นางสาววิภาดา อิ่มอุไร (จ๋า)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.75

ประสบการณ์ฝึกงาน : 21 ตุลาคม 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

ความคิดเห็น

นางสาวศิริพร เจริญพวก (เอม)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.72

ประสบการณ์ฝึกงาน : 21 ตุลาคม 2562 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

ความคิดเห็น