preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 22

นางสาววรรณพร สุระเสียง (เฟิร์น)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

GPA : 3.84

ประสบการณ์ฝึกงาน : 2 ธันวาคม 2562 – 6 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น

-

นายก้องภพ คงเกียรติก้อง (ก้อง)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

GPA : 3.54

ประสบการณ์ฝึกงาน : 2 ธันวาคม 2562 – 6 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น

นางสาวรัตติวรรณ สรรพคุณ (ทราย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

GPA : 3.47

ประสบการณ์ฝึกงาน : 2 ธันวาคม 2562 – 6 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น

นางสาวจินดารัตน์ สัจจาธรรม (จิน)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

GPA : 3.43

ประสบการณ์ฝึกงาน : 2 ธันวาคม 2562 – 6 มีนาคม 2563

ความคิดเห็น