preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 17

นางสาวลดาวัลย์ จันทสิทธิ์ (เมย์)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.91

ประสบการณ์ฝึกงาน : 15 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561

ความคิดเห็น

นางสาวสุพัตรา พุ่มดี (พลอย)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.77

ประสบการณ์ฝึกงาน : 15 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561

ความคิดเห็น

นางสาวสุพพัตรา สงน้อย (หญิง)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

GPA : 3.46

ประสบการณ์ฝึกงาน : 15 พฤษภาคม 2561 - 14 กันยายน 2561

ความคิดเห็น