สมัครฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
  • - ผู้สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวส. ปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี
  • - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) มากกว่า 3.30
  • - มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้งานอย่างสม่ำเสมอ
  • - ความประพฤติดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้
  • - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint) ได้
  • - สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ได้
  • - ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องปฏิบัติตน เช่นเดียวกับพนักงานและยึดมั่นในกฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงานอย่างเคร่งครัด
  • - จะต้องเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด

ใบสมัครเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ