preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 25

นางสาวจิดาภา เจริญไพร (แคท)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.94

ประสบการณ์ฝึกงาน : 14 มิถุนายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น

นางสาวณัฐนรี สีหะ (ตะนอย)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.88

ประสบการณ์ฝึกงาน : 14 มิถุนายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น

นางสาวปิยะวรรณ ตั้งฤกษ์สถาพร (วรรณ)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.94

ประสบการณ์ฝึกงาน : 14 มิถุนายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น

นางสาวจันจิรา ศรีสุพันธ์ (ดาว)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.83

ประสบการณ์ฝึกงาน : 14 มิถุนายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น

นางสาวจตุพร ชินาภาษ (ตอง)

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

GPA : 3.83

ประสบการณ์ฝึกงาน : 14 มิถุนายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564

ความคิดเห็น