preloader

สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเรา

"นักเรียน นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับเราจะได้รับความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านบัญชี ภาษีอากร จริยธรรม ความรับผิดชอบที่ต้องมีในการทำงาน และความรู้ทั่วไปที่จะสามารถนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้ นับว่าเป็นประสบการณ์อันมีค่าที่เราพร้อมมอบให้ "

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นที่ 10

นางสาวลักขณา ช่างเหล็ก (ขม)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.71

ประสบการณ์ฝึกงาน : 11 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

ความคิดเห็น

นางสาวเพ็ญนภา แก้วโย (ฝ้าย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.28

ประสบการณ์ฝึกงาน : 11 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

ความคิดเห็น

นายวุฒิชัย ปะติทานะโต (บี)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.12

ประสบการณ์ฝึกงาน : 11 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

ความคิดเห็น

นายทิตธเนศ สังเกตุ (เล็ก)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

GPA : 3.1

ประสบการณ์ฝึกงาน : 11 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

ความคิดเห็น