preloader

Certificate

blog-image

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

  • รับรองโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มยส. เป็นหนึ่งในโครงการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีแนวทางในการปฏิบัติต่อแรงงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งผลให้มีสุขภาพทั้งด้านร่างกายและสังคม คุณภาพชีวติดของแรงงานที่ดียิ่งขึ้น อันเจะทำให้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

เราเล็งเห็นปัญหาของยาเสพติดในสังคม เราจึงพัฒนานโยบาย มาตรการต่างๆ และเข้าสู่ระบบการตรวจประเมินและการรับรอง เพื่อให้มีระบบการเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน