preloader

Certificate

blog-image

ธรรมาภิบาลธุรกิจ

  • รับรองโดยกรมพัฒนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น

ในการบริหารของเรานั้น ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในทุกภาคส่วน ทั้งต่อตนเอง ต่อลูกค้า และต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลธุรกิจธรรมาภิบาลดีเด่นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยหลักธรรมาภิบาลนั้นจะประกอบด้วย

1.หลักนิติธรรม

2.หลักคุณธรรม

3.หลักความโปร่งใส

4.หลักความมีส่วนร่วม

5.หลักความรับผิดชอบ

6.หลักความคุ้มค่า