preloader

Certificate

blog-image

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

  • รับรองโดยกรมพัฒนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การจัดทำบัญชีที่่ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมายและมาตรฐานการบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่สะท้อนผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของกิจการ รวมทั้งการมีธรรมภิบาลในการประกอบธุรกิจ ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้บริการสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน สำนักงานบัญชีจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดทำบัญชี และงบการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามกฏหมายและมาตรฐานการบัญชี รวมถึงส่งเสิรมให้เกิดธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรฐกิจแก่ธุรกิจ ผู้ใช้งบการเงิน และสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

สำนักงานบัญชีคุณภาพเป็นระบบที่มีการกำหนดนโยบาย,วัตถุประสงค์และการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการกำหนดทิศทางและควบคุมองค์กรในเรื่องคุณภาพด้านการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้ประยุกต์มาจากการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล1( International Standard on Quality Control (ISQC)1) มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ(ISO9001:2008)

วัตถุประสงค์ที่ต้องจัดทำสำนักงานบัญชีคุณภาพ
  • • เพื่อทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพการบริการและการทำบัญชี

  • • เพื่อให้สามารถติดตามและพัฒนากระบวนการของสำนักงานบัญชี

  • • เพื่อสร้างความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบและมาตรฐานการบัญชี

  • • เพื่อพัฒนาและยกระดับสำนักงานบัญชีให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้มีส่วนได้เสีย