preloader

Certificate

blog-image

สำนักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากร ( TAX AGENT)

  • รับรองโดยกรมสรรพากร

เราคือสำนักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากร ( TAX AGENT) หมายถึงเรามีหน้าที่เป็นผู้ชำระภาษีของลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เผื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มความรวดเร็วในการชำระภาษี อีกทั้งเรายังเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ด้านภาษีกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง