blog-image

โครงการ Brainstorm เพื่อความยั่งยืนในองค์กร

  • Posted By Admin
  • 15 มิถุนายน 2567

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมสอยดาวกู้ดวิว
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนระดมความคิดและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำงานในด้านต่างๆดังนี้

- การรับรู้บริบทองค์กร ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยการใช้ SWOT

- การคิดค่าบริการ

- การรับส่งเอกสารปรับปรุงแบบใดให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด

- การทำสัญญาว่างจ้าง

- การรับงาน การประเมินความเสี่ยงในการรับงาน

- Partner และผลตอบแทน

โดยให้พนักงานแบ่งกลุ่มแล้วเสนอความคิดเห็นได้ตามความต้องการ และนำข้อเสนอมานำเสนอต่อกลุ่มอื่น และผู้บริหาร