preloader
blog-image

พิธีลงนาม MOU คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  • Posted By Admin
  • 20 มิถุนายน 2565

บริษัท จิรการบัญชี จำกัด & คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถานประกอบช่วยสนับสนุนการผลิตนักศึกษา เป็น ผู้บริหารยุคใหม่