preloader
blog-image

ตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประจำปี 2561

  • Posted By Admin
  • 12 กันยายน 2561

คณะตรวจสำนักงานบัญชีคุณภาพจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบการดำเนินงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ จิรการบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กำหนดไว้