preloader
blog-image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ”

  • Posted By Admin
  • 31 สิงหาคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชีได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายส านักงานบัญชีคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing) ระหว่างสำนักงานบัญชีคุณภาพ และขยายเครือข่ายการดำเนินงานในรูปแบบของ พันธมิตรทางธุรกิจ ให้เกิดความเข้มแข็ง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก่อให้เกิดความ ยั่งยืนทางธุรกิจสำนักงานบัญชี