preloader
blog-image

การอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  • Posted By Admin
  • 20 กุมภาพันธ์ 2561

คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายด้านการส่งเสริมวิชาชีพ และจรรยาบรรณของนักบัญชีรุ่นใหม่ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561