preloader
blog-image

โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560

  • Posted By Admin
  • 18 มกราคม 2561

คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี ได้รับเชิญเข้าร่วมการวิเคราะห์หลักสูตรบัญชี เพื่อเป็นการจัดมาตรฐานของวิชาชีพบัญชี ในระดับอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จันทบุรี