preloader
blog-image

คณะตรวจสำนักงานบัญชีคุณภาพ ตรวจสอบการดำเนินงาน ประจำปี 2560

  • Posted By Admin
  • 18 สิงหาคม 2560

คณะตรวจสำนักงานบัญชีคุณภาพจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบการดำเนินงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ จิรการบัญชี ประจำปี 2560
ซึ่งการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กำหนดไว้