preloader
blog-image

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน

  • Posted By Admin
  • 04 สิงหาคม 2559

คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานบัญชี