Login E-mail
BEST ACCOUNTING FOR BUSINESS

บริการทำบัญชีและภาษีอากร


 • - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ของบริษัทฯ ตามที่กฏหมายกำหนด

 • - รวบรวมและสอบทานเอกสารบัญชี

 • - บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 • - จัดทำเเละยื่นเเบบภาษีธุรกิจประจำเดือน เช่น

  • (1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) รายงานภาษีซื้อขาย

   (2) ภาษีประกันสังคม (สปส.1-10)

   (3) ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

   (4) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ เช่น ภงด.3 , ภงด.53

   (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

   (6) ภาษีสรรพสารมิต

   (7) ภพ.36

 • - จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายครึ่งปี นำเสนอผู้บริหาร

 • - จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)

 • - จัดทำงบการเงิน ประจำปี นำเสนอผู้บริหาร และกรมพัฒนาธุรกิจ

 • - จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) และรายละเอียดประกอบงบ

  • (1) งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

   (2) รายละเอียดเจ้าหนี้ - ลูกหนี้คงเหลือ

   (3) ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

 • - จัดทำสมุดบัญชีรายวัน , สมุดบัญชีแยกประเภทและรายงานทางบัญชีต่างๆ

บริการจดทะเบียนการค้า


 • - จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล บริษัท , ห้างหุ้นส่วน ฯลฯ

 • - จดทะเบียนร้านค้า

 • - จดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลง เช่น

  • (1) เพิ่มกรรมการ - เพิ่มทุน

   (2) เพิ่ม - เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

   (3) เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงาน

   (4) เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

   (5) เปลี่ยนสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท

   (6) จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

   (7) จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

   (8) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงดวงตา

 • - คัดสำเนาเอกสารทุกประเภท

บริการด้านประกันสังคม


 • - จัดทำและยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • - จัดทำและยื่นแบบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • - จัดทำและยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว

 • - ที่ปรึกษาด้านแรงงาน, ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

บริการวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน


 • - ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน

 • - ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์, ระบบแลน และโปรแกรมบัญชี

 • - วางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน

 • - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและผังองค์กรและคู่มือปฏิบัติงานแก่ทีมงาน

 • - จัดทำรายงานปัญหาที่ตรวจพบและเสนอแนะแนวทางแก้ไข


 • ขั้นตอนการทำงานของการวางระบบบัญชี

  • (1) สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน

   (2) ออกแบบระบบบัญชีให้เกิดความเหมาะสม

   (3) จัดเตรียมความพร้อม

   (4) การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม

   (5) การบันทึกข้อมูล

   (6) การนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้

   (7) การจัดเก็บสำรองข้อมูล

   (8) การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม

   (9) ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหา


 • ลักษณะของการวางระบบบัญชีที่ดี

  • (1) สำนักงานบัญชีสามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการดำเนินงาน โดยแสดงเป็นจำนวนเงินทุกรายการ

   (2) สำนักงานบัญชีสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

   (3) สำนักงานบัญชีสามารถนำเสนองบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการกู้ยืมเงินทุนมาดำเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้

   (4) สำนักงานบัญชีสามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาด

   (5) สำนักงานบัญชีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนาณภาษีที่ธุรกิจต้องชำระให้แก่สรรพากรตาม กฎหมายประมวลรัษฎากร


SOCIALS

FACEBOOK : หจก. จิรการบัญชี
CALL US

TELEPHONE : 039-320-823 (ติดต่องานด้านบัญชีและภาษีอากร)
MOBILE : 087-835-8735 (ติดต่องานจดทะเบียน)
MOBILE : 089-939-4249 (ผู้จัดการ)
CONTACT US

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี
บริษัท เจอาร์ คอนซัลติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
85/28 ถนนมหราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000
© 2015-2019 JIRAACCOUNTING Limited Partnership