Login E-mail
BEST ACCOUNTING FOR BUSINESS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ”
2561-08-31
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชีได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายส านักงานบัญชีคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing) ระหว่างสำนักงานบัญชีคุณภาพ และขยายเครือข่ายการดำเนินงานในรูปแบบของ พันธมิตรทางธุรกิจ ให้เกิดความเข้มแข็ง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก่อให้เกิดความ ยั่งยืนทางธุรกิจสำนักงานบัญชี

News & Events
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
อบรมความเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี
วิทยากรพิเศษ งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ และทีมงานจากห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เข้าเป็นวิทยากรพิเศษในงานปัจฉิมนิเทศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
พิธีรับมอบหนังสือรับรองการเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากร (TAX AGENT)
รับรางวัลสถานประกอบการสีขาว ระดับที่ 1
การสร้างแรงบันดาลใจ พิชิตเป้าหมายในชีวิต : งานปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
โครงการ YOUNG & SMART ACCOUNTANT วันที่ 17 ธันวาคม 2561
การอบรม SMART ACCOUNTANT 4.0 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประจำปี 2561
รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ”
โครงการสถานประกอบการสีขาว ต่อต้านยาเสพติด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี
การอบรม "เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ" ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม นิวแทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี
ข่าวทั้งหมด
SOCIALS

FACEBOOK : หจก. จิรการบัญชี
CALL US

TELEPHONE : 039-320-823 (ติดต่องานด้านบัญชีและภาษีอากร)
MOBILE : 087-835-8735 (ติดต่องานจดทะเบียน)
MOBILE : 089-939-4249 (ผู้จัดการ)
CONTACT US

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี
บริษัท เจอาร์ คอนซัลติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
85/28 ถนนมหราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000
© 2015-2019 JIRAACCOUNTING Limited Partnership