Login | E-mail
BEST ACCOUNTING FOR BUSINESS

ใบสมัครงาน
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร *
เพศ *
อายุ *
วันเดือนปีเกิด *ระบุปีพุทธศักราช
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
จังหวัด *
E-mail *
หมายเลขโทรศัพท์ *

การศึกษา

ระดับการศึกษาสูงสุด *
สถาบันการศึกษา *
สาขาวิชา *
GPA (เกรดเฉลี่ยสะสม) *
ปีที่จบการศึกษา *

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน
ตำแหน่ง - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (หรือที่เคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
- สามารถระบุได้หลายตำแหน่งโดยใช้ "," คั่น
รูปภ่าย *
*กรุณาตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-นามสกุลจริง (.jpg,.png) *
- สามารถใช้รูปถ่ายจากกล้องถ่ายรูป หรือกล้องโทรศัพท์มือถือได้
- รูปถ่ายด้านหน้าตรง
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร *

กำลังตรวจสอบรายละเอียด

SOCIALS

FACEBOOK : หจก. จิรการบัญชี
CALL US

TELEPHONE : 0 3 9332 323 (ระบบอัตโนมัติ)
MOBILE : 08 7835 8735
CONTACT US

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี
บริษัท เจอาร์ คอนซัลติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
81/60 ถนนมหราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000
© 2015-2021 JIRAACCOUNTING Limited Partnership