Login E-mail
BEST ACCOUNTING FOR BUSINESS

EVENT and NEWS


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ


คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ เข้ารับโล่รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน มอบ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

อบรมความเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี


วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี ร่วมกับ ตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดภายในองค์กร โดยให้ความรู้ โทษ ข้อกฏหมาย และตรวจหาสารเสพติดแก่พนักงานทุกคน

วิทยากรพิเศษ งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ วิทยากรพิเศษในการอบรมหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน และเทคนิคในการทำงานที่มีประสิทธิ์ภาพ ในงานปัจฉิมนิเทศ ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ


วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์เข้าเป็นวิทยาการในโครงการอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ และทีมงานจากห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เข้าเป็นวิทยากรพิเศษในงานปัจฉิมนิเทศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี


วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ และทีมงานจากห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เข้าเป็นวิทยากรพิเศษในงานปัจฉิมนิเทศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในหัวข้อการคิดบวกพร้อมทั้งกิจกรรมที่ให้ข้อคิดต่างๆมากมาย

พิธีรับมอบหนังสือรับรองการเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากร (TAX AGENT)


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เข้ารับหนังสือรับรองการเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากร (TAX AGENT) ณ สรรพากรพื้นที่ จันทบุรี

รับรางวัลสถานประกอบการสีขาว ระดับที่ 1


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี ได้รับรางวัล สถานประกอบการสีขาว ระดับที่ 1 ในโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการและโรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การสร้างแรงบันดาลใจ พิชิตเป้าหมายในชีวิต : งานปัจฉิมนิเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ.ชลบุรี


คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ได้เป็นวิทยากรแก่รุ่นน้องที่สำเร็จการศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศแผนกบัญชี หัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจ พิชิตเป้าหมายในชีวิต ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน

โครงการ YOUNG & SMART ACCOUNTANT วันที่ 17 ธันวาคม 2561


นายอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.จิรการบัญชี เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในโครงการ YOUNG & SMART ACCOUNTANT ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

การอบรม SMART ACCOUNTANT 4.0 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก


การอบรม SMART ACCOUNTANT 4.0 โดยคุณอาทิตย์ จิรวรุฬห์ ศิษย์เก่า อี.เทค รุ่นจรัสแสง ปี 2536 ตำแหน่ง CEO บริษัทในเครือ JR Group ผู้บริหารสำนักงานบัญชีคุณภาพ จิรการบัญชี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้อง 1236 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (ชลบุรี) ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

ตรวจติดตามมาตรฐานคุณภาพสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประจำปี 2561


คณะตรวจสำนักงานบัญชีคุณภาพจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบการดำเนินงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ จิรการบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กำหนดไว้

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี โดยคุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์เข้ารับมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จากนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นนี้ เป็นการส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร ที่คงไว้ซึ่งหลักธรรมาบาลทั้งต่อภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของธุรกิจ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ”


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชีได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายส านักงานบัญชีคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing) ระหว่างสำนักงานบัญชีคุณภาพ และขยายเครือข่ายการดำเนินงานในรูปแบบของ พันธมิตรทางธุรกิจ ให้เกิดความเข้มแข็ง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ก่อให้เกิดความ ยั่งยืนทางธุรกิจสำนักงานบัญชี

โครงการสถานประกอบการสีขาว ต่อต้านยาเสพติด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี


วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี ร่วมกับ ตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี จัดโครงการสถานประกอบการสีขาว ซึ่งเป็นโครงการต่อต้านยาเสพติดภายในองค์กร โดยให้ความรู้ โทษ ข้อกฏหมาย และตรวจหาสารเสพติดแก่พนักงานทุกคน

การอบรม "เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ" ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม นิวแทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการอบรมหลักสูตร "การบริหารทีมงานเพื่อลดความขัดแย้ง" แก่บุคลากรทุกคน เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

JR ON TOUR 2561 : มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์


พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี และ บริษัท เจอาร์ คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในเครือ JR GROUP จัดกิจการท่องเที่ยวประจำปี (JR ON TOUR) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันภายในองค์กร และเปิดประสบการณ์ใหม่แก่พนักงานทุกคน ณ มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี

การสัมมนา "ภาษีธุรกิจ" Chanthaburi YEC GEN #4


วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม นิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ วิทยากรพิเศษในการสัมมนาครั้งนี้ ได้พูดถึง "ภาษีธุรกิจ งบการเงิน กฎหมาย ข้อควรระวังในบัยชี" ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ควรทราบ เพื่อที่จะนำไปวางแผนการดำเนินธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การอบรม "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย" ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี


คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในการอบรม "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย" หัวข้อ "การวิเคราะห์งบการเงิน เชิงปฏิบัติการ" ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชีที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายด้านการส่งเสริมวิชาชีพ และจรรยาบรรณของนักบัญชีรุ่นใหม่ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ท่องเที่ยวประจำปี 2561 ณ เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน


วันที่ 24 - 28 มกราคม 2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี ได้จัดทริปท่องเที่ยวพนักงาน ประจำปี 2561 ณ เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน โดยเป็นการท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติต่างๆ และศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ณ จ.เชียงใหม่ และเดินทางต่อไปยัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ

โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560


คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี ได้รับเชิญเข้าร่วมการวิเคราะห์หลักสูตรบัญชี เพื่อเป็นการจัดมาตรฐานของวิชาชีพบัญชี ในระดับอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จันทบุรี

งานเลี้ยงประจำปี "The Dream Night Party"


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชีได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2561 ภายใต้คอนเซ็ปงานปาตี้ชุดนอน "The Dream Night Party" ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆให้ทางพนักงานร่วมสนุกมากมาย เช่น การแลกของรางวัล , บิงโก , การแจกรางวัลพิเศษต่างๆ เป็นต้น

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 นโยบายปี 2561 และโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชีได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และนโยบายประจำปี 2561 รวมทั้งได้เชิญวิทยากรพิเศษจาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี , กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจันทบุรี , สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดจันทบุรี มาให้ความรู้ในด้านนโยบายต่างๆปรจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรของเรามีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ประเภทธุรกิจสำนักงานบัญชี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันพุธ - ศุกร์ที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี นำโดยคุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ เข้าศึกษาดูงานด้านภาษีและบัญชี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งเสริมความรู้ การบริการและธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ในระดับ AEC

โครงการ YOUNG & SMART ACCOUNTANT วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560


คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.จิรการบัญชี และทีมงาน เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในโครงการ YOUNG & SMART ACCOUNTANT ณ. วันหัวข้อ "WORKSHOP การจัดการภาษี ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

คณะตรวจสำนักงานบัญชีคุณภาพ ตรวจสอบการดำเนินงาน ประจำปี 2560


คณะตรวจสำนักงานบัญชีคุณภาพจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบการดำเนินงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ จิรการบัญชี ประจำปี 2560
ซึ่งการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กำหนดไว้

ลงนามความร่วมมือ MOU และรับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา และรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ณ วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชีเปิดตัว " JR GROUP สถาบันบริหารงานด้านบัญชีและภาษีอากร" (ACCOUNTING CENTER)


โดยการเปิดตัว JR GROUP ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร ที่เหมาะสมและตรงกับธุรกิจของลูกค้าทุกราย โดยยึดมั่นภายใต้สโลแกนที่ว่า "บริการด้านบัญชีที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจของคุณ"

คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ และทีมงาน นักศึกษาฝึกงานจิรการบัญชี ร่วมเป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี


คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี และทีมงาน นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 13 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มศักยภาพนักบัญชี สู่วิถีชีวิตพอเพียง ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองยอดกำไรทะลุเป้า ปี2559 ณ ประเทศเกาหลีใต้


ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโดยคุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ ผู้จัดการ พาพนักงานท่องเที่ยว ตกปลาน้ำแข็ง ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อฉลองยอดกำไรทะลุเป้า ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2559

ค่ายอาสาพัฒนานักบัญชี


คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ และทีมงาน หจก.จิรการบัญชี เข้าร่วมเป็นวิทยาการพิเศษประจำค่ายอาสาพัฒนานักบัญชี และเปิดรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจทำงานพาร์ทไทม์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

โครงการอบรมการเป็นนักบัญชีที่ดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ และทีมงาน หจก.จิรการบัญชี เข้าร่วมเป็นวิทยาการพิเศษประจำโครงการอบรมการเป็นนักบัญชีที่ดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

อบรมโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์


ผู้จัดการ และทีมงานจากสำนักงานจิรการบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน


คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานบัญชี

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีคุณภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประจำปี 2559


ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิรการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีคุณภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ เดอะ เวโรน่า ทับลาน วันศุกร์ - เสาร์ที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2559

บริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด สำนักงานบัญชีคุณภาพ จ.ตาก เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน


บริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด สำนักงานบัญชีคุณภาพ จ.ตาก เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน จิรการบัญชี ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559
และในช่วงค่ำได้จัดกิจกรรม "Accounting Meting Day" การประกวดการแต่งกายในชุดแฟนซี ณ เสม็ดงาม รีสอร์ท

มอบทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี


หจก.จิรการบัญชี ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559

คณะตรวจสำนักงานบัญชีคุณภาพ ตรวจสอบการดำเนินงาน ประจำปี 2559


คณะตรวจสำนักงานบัญชีคุณภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบการดำเนินงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ จิรการบัญชี ประจำปี 2559

ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย


หจก.จิรการบัญชี ออกบูธให้คำปรึกษาด้านการยื่นงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และผู้จัดการเป็นวิทยากรในการสัมนา "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย" ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

หจก.จิรการบัญชี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานปัจฉิม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี


หจก.จิรการบัญชี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานปัจฉิม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และเปิดบูธตลาดนัดแรงงานให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วม

บัญชีสัญจร By JR


วิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานจิรการบัญชี จัดสัมมนานักศึกษาจบใหม่ในระดับ ปวส. ในหัวข้อ "ความพร้อมการเป็นนักบัญชีมืออาชีพ" ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการ YOUNG & SMART ACCOUNTANT วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2558


นายอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.จิรการบัญชี เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในโครงการ YOUNG & SMART ACCOUNTANT ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี


หจก. จิรการบัญชี ร่วมกับนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 9/2558 ได้จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในวันที่ 12 ก.ย. 2558

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน


หจก. จิรการบัญชี ได้จัดโครงการอบรม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพิ่มเสริมสร้างความรู้ของบุคลากรในสำนักงาน

จิรการบัญชีเข้าร่วมสัมมนาทางบัญชี


จิรการบัญชีเข้าร่วมสัมมนาทางบัญชี ในหัวข้อ เทคนิคการวางระบบบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากร ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ จ.จันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

อบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม ณ หาดบางแสน ชลบุรี ในวันที่ 18 - 19 กรกฏาคม 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี1/2558


นายอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจิรการบัญชี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี1/2558" ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์


SOCIALS

FACEBOOK : หจก. จิรการบัญชี
CALL US

TELEPHONE : 039-320-823 (ติดต่องานด้านบัญชีและภาษีอากร)
MOBILE : 087-835-8735 (ติดต่องานจดทะเบียน)
MOBILE : 089-939-4249 (ผู้จัดการ)
CONTACT US

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี
บริษัท เจอาร์ คอนซัลติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
85/28 ถนนมหราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000
© 2015-2019 JIRAACCOUNTING Limited Partnership