Login E-mail
BEST ACCOUNTING FOR BUSINESS

"เราเป็นสำนักงานบัญชี ที่เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ให้บริการในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด"

คุณอาทิตย์ จิรวิรุฬห์ , หุ้นส่วนผู้จัดการ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี"


วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่งานบริการด้านบัญชี และการบริหารจัดการ
บนพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ


ภารกิจ (Mission)

นำเสนอบริการระบบงานบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ

และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ โดยเน้นที่ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย


นโยบายคุณภาพ (Quality policy)

มุ่งเน้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครบเครื่องความพอใจสำหรับลูกค้า

คุณภาพมาตรฐานเกินราคา ล้ำหน้าสู่มาตรฐาน ISO


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี

    ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ ความซื่อสัตย์สุจริต

    เรายึดมั่นใจการปฏิบัติงาน และบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานที่มีระบบระเบียบอย่างชัดเจนที่สามารถตรวจสอบได้ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และประพฤติอย่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากความลำเอียงและอิทธิพลใดๆ

    เราจึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้บริหารและพนักงาน มีการกะทำที่ส่อถึงความทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะทั้งทางตรง หรือทางอ้อม จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย

นโยบายในการปฏิบัติงาน

 • - การปฏิบัติงานจะต้องได้มาตรฐานตามระบบการปฏิบัติงานที่วางเอาไว้
 • - การปฏิบัติงานจะต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด โดยที่จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจรรยาบรรณของเรา
 • - บุคลากรในองค์กรทุกคนต้องปฏิบัติงานต่อลูกค้าอย่างตรงไป ตรงมา และเท่าเทียมกันทุกคน
 • - ห้ามมิให้บุคลากรในองค์กรทุกคนเรียกร้องผลตอบแทนจากลูกค้า แต่หากลูกค้ามีสินน้ำใจให้ในกรณีพิเศษ จะต้องไม่รับเป็นเงิน และต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้จัดการ หรือผู้บริหารก่อน
 • - บุคลากรทุกคนต้องยึดหลักการอยู่ร่วมกัน เคารพซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในการทำงาน

    ความรู้ความสามารถ และ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

    มาตรฐานในการปฏิบัติงานนั้นจะมีคุณภาพก็เกิดจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เราจึงตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย เพราะบุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรของเราอยู่ตลอดเวลา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

 • - เรายึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างงาน และสวัสดิการแก่พนักงาน
 • - เรามุ่งหวังให้เกิดการทำงานเป็นทีม ความเป็นหนึ่งเดียวในการอยู่ร่วมกัน มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีความเคารพซึ่งกันและกัน
 • - เรามุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ
 • - บุคลากรของเราทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใสและยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี พร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

นโยบายการว่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

 • - เราเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความสามารถ โดยพนักงานต้องได้รับค่าตอบแทนมากที่สุดตามความสามารถนั้น
 • - เราส่งเสริมให้พนักงานได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวพนักงานเอง
 • - เราเปิดรับ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่และผู้ที่จบการศึกษาใหม่ มาร่วมงานกับเรา เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์ในการทำงานจริงนั้น สามารถส่งเสริมการศึกษาให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
 • - เราจัดให้มีสวัสดิการที่จะต้องตอบสนองความต้องการของพนักงานมากที่สุด เช่น การทำประกัน ชุดฟอร์มพนักงาน การหาที่พักอาศัยให้
 • - เราใส่ใจในวันสำคัญต่างๆของบุคลากรของเรา เช่น วันเกิด วันแต่งงาน
 • - เรายกย่องพนักงานที่ประพฤติ ปฏิบัติดี เพื่อส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างภายในองค์กร

    การรักษาความลับ

    เราจะไม่นำข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อใช้ในประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น ยังคงยึดถือปฏิบัติแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้างได้สิ้นสุด ลงแล้วก็ตาม


    ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ (ลูกค้า)

    เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าคือบุคคลสำคัญของเรา ที่จะต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา ซึ่งการบริการของเรานั้นจะถูกกำหนดโดยมาตรฐานของสำนักงานบัญชีคุณภาพ และยึดหลักการบริการดังนี้

นโยบายการบริการ

 • รวดเร็ว - ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันที ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน
 • ถูกต้อง - บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 • ใส่ใจ - ใส่ใจในการให้บริการทุกรายละเอียด
 • มุ่งมั่น - มุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ดีที่สุด

    แต่หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เราจะมุ่งแก้ปัญหานั้นอย่างรวดเร็ว ให้ความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง โดยจะต้องไม่ผิดตามหลักกฎหมายและจรรยาบรรณของเรา


    ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล

นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

    เราให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจของบริษัทได้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่พบเห็นในเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจมีผลต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรมอันดี ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อบริษัท


    ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ

    เราเชื่อว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนล้วนเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านบัญชี ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ในการแข่งขันทางธุรกิจเราจึงยึดมั่นในการสร้างพันธมิตรมากกว่าศัตรู

นโยบายต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพบัญชี

 • - เราพร้อมช่วยเหลือผู้ร่วมวิชาชีพ โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบภายในองค์กร กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพของเรา
 • - กิจกรรมทางการตลาดของเราจะต้องไม่ทำให้เพื่อนร่วมวิชาชีพเสื่อมเสีย
 • - เราจะไม่ว่ากล่าว ใส่ร้าย ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
SOCIALS

FACEBOOK : หจก. จิรการบัญชี
CALL US

TELEPHONE : 039-320-823 (ติดต่องานด้านบัญชีและภาษีอากร)
MOBILE : 087-835-8735 (ติดต่องานจดทะเบียน)
MOBILE : 089-939-4249 (ผู้จัดการ)
CONTACT US

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรการบัญชี
บริษัท เจอาร์ คอนซัลติ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
85/28 ถนนมหราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000
© 2015-2019 JIRAACCOUNTING Limited Partnership